Om industri Formelle dokumenter Miljø Nyheter Eiere Ringvirkninger Presse
miljoe lokale miljoevirkninger globale miljoevirkninger globale miljoevirkninger
English
 
Formelle dokumenter


Industrikraft Midt-Norge har fått konsesjon og utslippstillatelse for å bygge et kraftvarmeverk i Skogn. Tiillatelsene er endelige. Statnett har fått endelig konsesjon for en ny kraftledning fra Skogn til Verdal, som knytter kraftverket til det sentrale kraftnettet.

Tillatelsene er gitt etter en omfattende prosess med konsekvensutredninger, søknader og offentlige høringer. Her følger en oversikt over de viktigste søknader, utredninger og tillatelser, med lenker til sentrale dokumenter.

I mars 1999 leverte Industrikraft Midt-Norge konsesjonssøknad om bygging av et kraftvarmeverk i Skogn. Sammen med konsesjonssøknaden fulgte en omfattende konsekvensutredning, som belyser ulike sider av prosjektet. Dette inkluderer forhold som samfunnsøkonomi og sysselsetting, globale og lokale miljøforhold samt virkninger i kraftmarkedet. Samtidig ble det også levert en konsekvensutredning for gassrørledning mellom Tjeldbergodden og Skogn, og Statnett leverte søknad og konsekvensutredning for en ny kraftledning mellom Skogn og Verdal (22 km).

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er koordinerende organ for behandling av konsesjonsøknaden for kraftvarmeverket og ny kraftledning Skogn - Verdal. Søknadene ble sendt på formell høring til lokale og sentrale myndigheter, samt berørte organisasjoner, grunneiere m.v. som har anledning til å uttale seg.

Olje- og energidepartementet (OED) har behandlet konsekvensutredningen for gassrørledningen.

I september 1999 leverte Industrikraft Midt-Norge utslippssøknad for kraftvarmeverket til Statens forurensningstilsyn (SFT). Søknaden, sammen med en tilleggsutredning ble sendt på høring i februar -00.

29. november 2000 fikk Industrikraft Midt-Norge konsesjon fra NVE og utslippstillatelse fra SFT. Samtidig fastslo Olje- og energidepartementet at utredningsplikten for gassrørledningen er oppfylt.

I januar 2001 ble tillatelsene anket av flere organisasjoner, til Olje- og energidepartementet (OED) og Miljøverndepartementet (MD).

I oktober 2001 ble konsesjonstillatelsen og utslippstillatelsen endelig stadfestet av Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet.

I januar 2002 søkte Industrikraft Midt-Norge NVE om en ny lokalisering av kraftvarmeverket inne på det samme industriområdet i Skogn. Endret konsesjon ble gitt av NVE i mai 2002. I forbindelse med ny lokalisering ble det også søkt om enkelte mindre endringer i utslippstillatelsen til SFT.

I desember 2010 forlenget Olje- og energidepartementet fristen for oppstart av anlegget til 01.01.2016.

 

Industrikraft Midt-Norge fremmer ( 0.24 MB - PDF )

Kraftvarmeverk Skogn
Konsekvensutredning
( 5.08 MB - MSWORD )

Tillegg til konsekvensutredning ( 1.09 MB - PDF )

Konsesjonssøknad ( 6.84 MB - MSWORD )

Sammendragsrapport ( 6.49 MB - MSWORD )

Utslippssøknad ( 7.08 MB - MSWORD )

Tillegg til utslippssøknad (desember 99) ( 0.16 MB - PDF )

Tilleggsopplysninger NOx (juni 00) ( 0.03 MB - MSWORD )

Gassrørledning Skogn
Konsekvensutredning
( 2.72 MB - PDF )