Bioenergi

Det totale bioenergipotensialet i Norge er estimert til 30,7 TWh/år (NOU 1998:11). Dette er det potensialet som anses som mulig å hente ut til energiformål dersom tekniske og økonomiske forutsetninger er til stede. 30,7 TWh er den varmeenergien en vil få om en forbrenner biomassen direkte. Ved bruk av biomasse til el-produksjon vil relativ lav virkningsgrad i anleggene medføre en betydelig energireduksjon, anslagsvis 30-50%.

I 1997 ble det brukt 12,5 TWh biomasse i Norge hvorav ca halvparten i form av ved til boligoppvarming. Den andre halvdelen er i hovedsak knyttet til forbruk i skogindustrien. Norske Skog er Norges største produsent og bruker av bioenergi med en årlig produksjon på ca. 3 TWh.

Ubenyttet potensiale for bioenergi kan benyttes enten til produksjon av varme eller elektrisitet, hvor varmeproduksjon er mest energieffektivt. Det teknisk økonomiske potensialet er vanskelig å anslå, men er knyttet til brenselkostnader, konverteringsutstyr og avgifter, samt eventuelle subsidier til bygging av nye anlegg. Brenselkostnadene er svært transportavhengige. Dette gjør at små anlegg med geografisk spredning vil kunne drives med lavere brenselspriser enn store sentraliserte anlegg.

Brenseltype

Brenselpris
(øre/kWh)
Skogflis, bulk 9 - 12
Bark, sagflis 4 - 9
Sortert, gjenvunnet trevirke 3 - 8
Halm 9 - 13
Ved, bulk 20 - 25
Ved, sekker ca 50
Briketter, bulk 15 - 20
Pellet, bulk 15 - 20
Pellet, sekk 25 - 30

Tabell 0.1Estimerte brenselkostnader for noen biobrensler, omregnet etter effektiv brennverdi, eks. virkningsgrad

Investeringskostnadene for nye biobrenselanlegg er svært varierende, men man kan gå ut fra at anleggskostnadene (bygging og drift) bidrar like mye eller mer til den endelige varmeprisen enn selve brenselet. Et kostnadsoverslag for el-produksjon fra biomasse- og avfallsforbrenning viser elkostnader mellom 30 og 60 øre/kWh, hvor anlegg for kombinert naturgass – biomasse er klart gunstigere enn de andre anleggene når det gjelder kapitalbehov og elpris.

Utnyttelse av bioenergi til produksjon av elektrisk kraft gir i dag en kraftpris som er alt for høy til å være et realistisk alternativ for kraftoppdekning i Norge. Ifølge Energiutvalget vil kraftprisen basert på bioenergi ligge mellom 30 og 60 øre pr. kWh. Kostnadsbildet og svakt utbygd infrastruktur for vannbåren varme i Norge er slik at det vil ta lang tid før bruk av bioenergi eventuelt vil få et omfang med særlig betydning for den norske kraftbalansen. Bioenergi vil derfor ha begrenset mulighet for å dekke de behov som Industrikraft Midt-Norge skal tilfredsstille. Utnyttelse av bioenergi til elektrisk kraftproduksjon er per i dag ikke aktuelt. Derimot vil varmeproduksjon fra biomasse til en viss grad være såpass rimelig at en vil kunne frigjøre elektrisk kraft innenfor de aktuelle økonomiske rammene. Hvor mye varme som kan produseres på denne måten, eller hvor mye elektrisk kraft dette kan frigjøre, finnes det ikke eksakte tall for.


Contents Previous Next